top of page

AKTUALIZACE POKYNŮ ČSH K ORGANIZACI SOUTĚŽÍ PLATNÉ OD 22. 11. 2021

Na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 22. 11. 2021 dochází ke změnám podmínek účasti osob na sportovních utkáních a mění se i Pokyny ČSH k organizaci těchto utkání. Shrnutí úprav naleznete zde ve zprávě a Pokyny jsou ke stažení rovněž zde ve zprávě a nebo v Dokumentech v systému H-net 2.0.


Úpravy podmínek účastí osob na sportovních utkáních se mění v těchto bodech:


a. Podmínky bezinfekčnosti diváků

Mimořádné opatření MZČR z 05.11.2021 (č.j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN) stanovuje v bodu I/17 podmínky pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, a sice:


a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.


b. Podmínky účasti diváků na utkání


Mimořádné opatření MZČR z 05.11.2021 (č.j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN) stanovuje v bodu I/13 podmínky pro účast diváků na sportovních utkáních konaných v rámci vnitřních i venkovních prostor, a sice:


a) v případě utkání konaného v prostoru s kapacitou do 1 000 přítomných diváků, pokud má být v jeden čas přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci splňovat podmínky podle čl. 2a těchto Pokynů b) v případě utkání konaného v prostoru s kapacitou nad 1 000 přítomných diváků, musí všichni diváci splňovat podmínky podle čl. 2a těchto Pokynů s tím, že z počtu diváků nad 1 000 musí tito diváci splňovat podmínky čl. 2a, písm. a), c) nebo d) těchto Pokynů c) organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci zkontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti stanovené v článku 2a těchto Pokynů a osoba je povinna mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci, d) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky bezinfekčnosti stanovené v článku 2a těchto Pokynů e) vzdálenost diváků od hrací plochy musí být nejméně 2 m.


Mimořádné opatření MZČR ze 15.7.2021 (č.j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN) stanovuje povinnost organizátorů hromadných akcí s předpokládanou účasti nad 1 000 osob oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejpozději 5 dnů před akcí. V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

Znovu upozorňujeme, že výše uvedené platí od 22. 11. 2021!

Pokyny k organizaci soutěží ČSH zde.

Štítky:

Comments


Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
bottom of page